1. Szkoła funkcjonuje w sieci placówek ściśle ze sobą współpracujących. Obejmuje pierwszy etap edukacji. Każda szkoła tworzy swój profil, na wzór tzw. klasy autorskiej, adekwatnie do zasobów na bazie których powstała, m.in. kompetencji i zdolności nauczyciela, specyfiki środowiska, warunków lokalowych, aspiracji rodziców dzieci, ale zawsze w korelacji do potrzeb i możliwości rozwoju uczniów;
  2. Przestrzeń i wystrój pomieszczeń w szkole ma być przyjazny dzieciom, pobudzać do kreatywności, sprzyjać integracji, nauce, ale z zachowaniem części atmosfery domowej;
  3. Umiejętne włączanie w proces decyzyjny rodziców dzieci (w części związanej z organizacją zajęć dodatkowych, żywieniem, zajęciami sportowymi i artystycznymi, organizacją imprez i wydarzeń, dodatkową pozastatutową działalnością szkoły). Faktyczne i kadencyjne funkcjonowanie Rady Szkoły;
  4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym (np. Radą Osiedla) – szkoła musi włączać się w życie społeczne bezpośredniego otoczenia, wykorzystując zasadę synergii;
  5. Stosowanie metody projektu edukacyjnego i pedagogiki zabawy jako formy organizacji zajęć oraz wykorzystanie idei oceniania kształtującego jako podstawowego narzędzia;
  6. Otwartość szkoły na udział dzieci z niepełnosprawnością oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych, włączenie do stałej współpracy nauczyciela wspomagającego oraz specjalistów;
  7. Nauka w szkole jest odpłatna, ale czesne kalkulowane będzie indywidualnie dla placówki i rodziny dziecka, jest ono różnicowane w zależności od środowiska i szczegółowych założeń organizacyjnych szkoły (np. inne czesne w aglomeracji miejskiej, inne w małym miasteczku lub na wsi, inne w szkole o profilu językowym, a jeszcze inne w szkole o profilu muzycznym);
  8. Dynamiczny model szkoły – specyfika środowiska i zasobów, w którym tworzona jest placówka ostatecznie określa jej formułę.