Rekrutacja prowadzona jest do Niepublicznej Szkoły Podstawowej o uprawnieniach Szkoły Publicznej, organem prowadzącym Szkołę jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

 1. Uczniem Szkoły Podstawowej AMS, zwanej dalej Szkołą, może być każde dziecko kwalifikujące się do normalnego toku nauczania oraz dzieci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Przyjęcie dziecka do Szkoły odbywa się na drodze procedury kwalifikacyjnej.
 3. Procedura kwalifikacyjna obejmuje kolejno:
  1. rozmowę wstępną Rodziców lub Opiekunów prawnych, zwanych dalej Rodzicami,  z przedstawicielem organu prowadzącego;
  2. złożenie przez Rodziców deklaracji przyjęcia dziecka do Szkoły w siedzibie Fundacji (ul. Syrokomli 6; 51-141 Wrocław) lub przekazanie jej osobiście Pełnomocnikowi Zarządu odpowiedzialnemu za Szkołę Podstawową AMS;
  3. poświadczenia przez Rodziców, że zapoznali się z Statutem i koncepcją Szkoły oraz złożenie oświadczenia określającego zakres własnego udziału i zaangażowania w życie szkoły w tym udziału w gremium Rady Szkoły;
  4. udział w spotkaniu rekrutacyjnym dla Rodziców i dziecka, w terminie ustalonym przez organ prowadzący z udziałem Pełnomocnika Zarządu odpowiedzialnego za Szkołę Podstawową AMS;
  5. podjęcie przez Pełnomocnika Zarządu wstępnej decyzji o przyjęciu dziecka w poczet uczniów Szkoły,
  6. wpłacenie przez Rodziców wpisowego, w wysokości ustalonej indywidualnie dla każdego dziecka. Standardowa kwota wpisowego wynosi 700,00 (siedemset) złotych;
  7. dostarczenie przez Rodziców w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów;
  8. podjęcie przez Pełnomocnika Zarząd Fundacji ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do Szkoły.
 4. Terminy procesu rekrutacji na rok szkolny 2016/17 ustala się do dnia 31 VIII 2016 r.
 5. Podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły:
  1. Szkoła przyjmuje deklaracje o przyjęcie dziecka na rok szkolnym 2016/17 wyłącznie w formie papierowej;
  2. Deklarację, według wzoru zamieszczonego na stronie www.aktywnamalaszkola.pl oraz dostępnego w siedzibie Fundacji, podpisuje jeden z Rodziców lub opiekunów prawnych.
  3. Opis koncepcji, statut, wraz z oświadczeniem o zakresie własnego udziału w życie szkoły dostępne będą na stronie www.aktywnamalaszkola.pl oraz w siedzibie Fundacji.
  4. Szkoła przyjmuje dzieci w kolejności złożonych podań, niezależnie od sposobu ich przekazania.
 6. Wstępna kwalifikacja dziecka:
  1. Pełnomocnik Zarządu odpowiedzialny za Szkołę podejmuje wstępną decyzję w sprawie przyjęcia dziecka w poczet uczniów w terminie do 3 dni od daty spotkania.
  2. Decyzja może mieć charakter warunkowy w przypadkach, konieczności przeprowadzenia konsultacji psychologiczno – pedagogicznych lub dostarczenia w późniejszym okresie opinii z właściwej poradni. Wydanie decyzji warunkowej zatrzymuje procedurę kwalifikacyjną do czasu wyznaczonego w tej decyzji.
  3.  Decyzja negatywna w sprawie przyjęcia dziecka w poczet uczniów Szkoły na tym etapie procedury kwalifikacyjnej jest ostateczna.
 7. Wpisowe:
  1. Rodzice po uzyskaniu wstępnej decyzji o przyjęciu dziecka w poczet uczniów wnoszą w wyznaczonym terminie wpisowe w wysokości ustalonej przez organ prowadzący szkołę, pkt. 3 ust f).
  2. Opłata może być wniesiona jednorazowo lub w ratach ustalonych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
  3. Organ prowadzący szkołę nie zwraca wpisowego.
 8. Ostateczna kwalifikacja dziecka:
  1. Po dokonaniu wpłaty wpisowego Rodzice zobowiązani są złożyć w wyznaczonym terminie w sekretariacie Szkoły pisemne oświadczenie o znajomości Statutu Szkoły i zobowiązanie do przestrzegania postanowień tego dokumentu,
  2. Rodzice zobowiązani są do zawarcia umowy cywilno-prawnej z organem prowadzącym Szkołę dotyczącej nauki ich dziecka, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron.
  3. Na podstawie czynności wymienionych w pkt. 7.1. oraz 8.1. i 8.2 Pełnomocnik Zarządu odpowiedzialny za Szkołę podejmuje pozytywną decyzję o przyjęciu dziecka w poczet uczniów Szkoły.
 9. W przypadku przyjmowania dziecka w trakcie roku szkolnego, procedura kwalifikacyjna, o której mowa w niniejszym regulaminie jest modyfikowana stosownie do potrzeb. Decyzję w tej sprawie podejmuje Pełnomocnik Zarządu w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.
 10. Czesne:
  1. Nauka w Szkole jest odpłatna i w roku szkolnym 2016/17 wynosi 450 zł/mc, łącznie z okresem wakacji.
  2. Czesne płatne jest do dnia 10-tego każdego miesiąca na wskazany w umowie, o której mowa w pkt. 8.2 nr rachunku bankowego,
  3. Na uzasadniony wniosek rodziców /prawnych opiekunów dziecka/, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Pełnomocnik Zarządu może ustalić inną wysokość czesnego lub rozłożyć płatność na raty,
  4. Brak wpłaty czesnego za okres dwóch miesięcy stanowi podstawę do skreślenia ucznia, szczegółowe zasady zostaną określone w umowie,  o której mowa w pkt. 8.2 regulaminu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 sierpnia 2014 roku.

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, jako organ prowadzący zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zapisów w niniejszym regulaminie.